Trawma ac Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

Dynes yn dodwy yn y gwely

Trauma

Mae gan bawb brofiadau sy’n peri gofid neu’n brifo. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd y profiadau hyn yn fwy na chynhyrfu ac o bosibl yn niweidiol. Mae gwahaniaeth rhwng digwyddiadau sy’n peri trallod dros dro a’r rhai sy’n drawmatig. Trawma yw unrhyw ddigwyddiad y mae person yn ei ystyried yn niweidiol neu’n fygythiol ac yn cael effaith hirhoedlog ar les yr unigolyn hwnnw. Yn ôl y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer PTSD mae tua 60% o ddynion a 50% o fenywod yn profi digwyddiad trawmatig ar ryw adeg yn eu bywyd 1 .

Am

60 % o ddynion

&

50 % o ferched

profi digwyddiad trawmatig ar ryw adeg yn eu bywyd 1 .

Mae pobl yn profi trawma trwy lawer o ffynonellau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gam-drin, rhyfel, trosedd, trychineb naturiol, a gwahaniaethu. Mae’r profiadau hyn yn aml yn achosi ymatebion corfforol ac emosiynol a all bara am flynyddoedd ar ôl y digwyddiad. Gall effeithiau trawma effeithio ar berthnasoedd, gwaith, iechyd a rhagolwg cyffredinol unigolyn ar fywyd.

Mae pobl yn profi digwyddiadau yn wahanol. Efallai na fydd yr hyn a allai fod yn drawmatig i un person i berson arall.

Ar ôl profi digwyddiad trawmatig, mae’n arferol teimlo ofn ac ymateb mewn ymateb ofn a ysgogwyd gan system “hedfan, ymladd, neu rewi” yr ymennydd. Efallai y bydd pobl yn gweld eu bod yn siwmper nag yr oeddent o’r blaen, neu efallai eu bod yn osgoi rhai lleoedd neu bobl a allai eu hatgoffa o’r trawma. Efallai y bydd unigolion sydd wedi profi trawma hefyd yn ei chael hi’n anodd cysgu neu ganolbwyntio ar dasgau. I’r mwyafrif, mae’r ymatebion ofn a’r symptomau’n diflannu ar ôl cyfnod byr. Efallai y bydd pobl sy’n parhau i brofi’r symptomau hyn i’r pwynt eu bod yn effeithio ar eu gweithrediad o ddydd i ddydd mewn bywyd yn cael diagnosis o anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

Mae PTSD yn anhwylder a all ddatblygu mewn rhai pobl ar ôl iddynt brofi trawma. Yn ôl y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer PTSD bydd tua 7-8% o bobl yn cael diagnosis o PTSD yn eu bywyd, sy’n llawer is na nifer y bobl sy’n profi trawma 1 . Nid oes unrhyw un yn gwybod yn union beth sy’n achosi i rai pobl ddatblygu PTSD pan nad yw eraill yn gwneud hynny. Mae rhai ffactorau a allai ddylanwadu ar ddatblygiad PTSD yn cynnwys:

 • Teimlo arswyd, diymadferthedd, ac ofn eithafol ar ôl digwyddiad trawmatig
 • Heb fawr o gefnogaeth gymdeithasol ar ôl y digwyddiad
 • Delio â straen ychwanegol ar ôl y digwyddiad
 • Bod â chyflwr iechyd meddwl neu ddefnyddio sylweddau sy’n bodoli eisoes, fel iselder ysbryd neu bryder

Yn nodweddiadol, mae symptomau’n ymddangos o fewn tri mis i’r digwyddiad trawmatig, ond weithiau efallai na fydd y symptomau’n ymddangos am fisoedd neu flynyddoedd. Mae pedwar categori o symptomau (a eglurir yn fanylach isod) sy’n gyffredin ymhlith y rhai sy’n derbyn diagnosis o PTSD: ail-brofi, osgoi, gorfywiog, a newid mewn hwyliau a meddyliau.

Nid yw pawb yn profi’r rhain yr un peth, ond er mwyn rhoi diagnosis ffurfiol o PTSD, rhaid profi’r pedwar am fwy na mis.

Yn aml, pan fydd rhywun yn meddwl am drawma neu PTSD, mae meddyliau’n mynd i frwydro yn erbyn milwrol. Nododd dros 14% o’r personél milwrol sy’n ymwneud â gweithrediadau ymladd yn Irac a thros 9% o’r rhai a leolwyd i Afghanistan symptomau PTSD. I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau penodol a gynigir i gyn-filwyr, ewch i’n tudalen cyn-filwyr .

Yn aml mae PTSD, iselder ysbryd , cam-drin sylweddau , neu bryder yn cyd-fynd â PTSD. Yn ffodus, hyd yn oed os yw trawma yn cael effeithiau parhaol, neu os yw PTSD yn cael ei ddatblygu, mae yna ffyrdd y gall pobl reoli canlyniadau trawma fel y gallant gael bywydau boddhaus ac ystyrlon. Mae’r ffyrdd hyn yn cynnwys gwahanol fathau o driniaeth megis: mathau penodol o seicotherapi sy’n canolbwyntio ar drawma , meddyginiaeth a chymorth grŵp.

Arwyddion a Symptomau Cyffredin PTSD


Er mwyn derbyn diagnosis o PTSD, rhaid i unigolyn brofi’r symptomau canlynol am o leiaf mis.

 • Ail-brofi’r digwyddiad trawmatig fel petai’n digwydd eto yn yr eiliad bresennol, o’r enw “ôl-fflach.” Mae hunllefau byw hefyd yn ail-brofiad o drawma.
 • Osgoi – fel aros i ffwrdd o unrhyw le neu ddigwyddiad sy’n atgoffa’r person o’r trawma.
 • Hyperarousal – fel cael anhawster cysgu neu fod yn neidio neu ddychryn yn hawdd iawn.
 • Problemau meddwl a hwyliau – fel anawsterau cof neu golli diddordeb mewn gweithgareddau.

Gall plant ifanc brofi symptomau yn wahanol nag oedolion. Dyma rai o’r ffyrdd y gallant amlygu:

 • Hunllefau yn lle deffro ôl-fflachiau
 • Gwlychu’r gwely pan fydd y plentyn eisoes wedi’i hyfforddi mewn toiled
 • Actio allan y digwyddiad trawmatig wrth ei chwarae neu ei dynnu wrth liwio
 • Yn gweithredu’n anarferol o glingy tuag at roddwyr gofal

Efallai y bydd yn rhaid i’r rhai sy’n byw gyda PTSD neu sydd wedi profi trawma ddilyn symptomau:

 • Problemau gyda chwsg
 • Dicter
 • Datgysylltu neu dynnu’n ôl
 • Depression
 • Anxiety
 • Flashbacks
 • Teimladau cronig o fod yn anniogel
 • Meddyliau hunanladdol

Gofal sy’n seiliedig ar drawma

Mae Gofal sy’n seiliedig ar drawma yn fframwaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer deall, cydnabod ac ymateb i effeithiau pob math o drawma. Mae’n canolbwyntio ar ddiogelwch ac iachâd corfforol, seicolegol ac emosiynol i bob person. Mae’r arfer o ofal sy’n seiliedig ar drawma yn gwrthsefyll ail-drawmateiddio, ac yn helpu pobl i ailadeiladu ymdeimlad o reolaeth a grymuso. Mae’r dull hwn wedi’i seilio ar ostyngeiddrwydd diwylliannol a thegwch. Mae defnyddio lens sy’n seiliedig ar drawma yn hyrwyddo cefnogaeth ystyrlon, empathi a thosturi.

Er mwyn cefnogi newid sy’n seiliedig ar drawma gallwch:

 • Dysgu mwy am ofal sy’n seiliedig ar drawma, gan gynnwys mynychder trawma a’i effaith ar bobl, cymunedau a systemau.
 • Ceisio a rhannu cyfleoedd dysgu sy’n gysylltiedig â thrawma a dulliau sy’n seiliedig ar ecwiti.
 • Cydnabod a mynd i’r afael â’r croestoriadau rhwng trawma, iechyd corfforol, meddyliol ac ymddygiadol, defnyddio sylweddau, hil, hunaniaeth, yr amgylchedd, y gymuned, mynediad, rhagfarn, a mwy.
 • Mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar drawma yn eich gwaith, a gwneud amgylcheddau gwaith yn ddiogel yn gorfforol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol i bawb.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hunanofal a lles, gartref ac yn y gwaith.

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

 1. Adran Materion Cyn-filwyr yr UD – Canolfan Genedlaethol PTSD
  https://www.ptsd.va.gov/understand/common/common_adults.asp
Adnoddau trawma a PTSD

Dysgu mwy am Trawma a PTSD a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now