Polisi Preifatrwydd

Hygyrchedd

Mae Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr. Rydym yn profi ein gwefannau gan ddefnyddio sawl teclyn ac rydym yn adolygu cynnwys yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â’r deddfau gwladwriaethol a ffederal hyn:

Os ydych chi’n berson ag anabledd ac yn cael problemau wrth gyrchu unrhyw ran o’r cynnwys ar y wefan hon, cysylltwch â:

Mike Moore
Cydlynydd Hygyrchedd Adnoddau Gwybodaeth Electronig HHSC
Ffôn: 512-438-3431
Gall pobl fyddar neu drwm eu clyw ddefnyddio 7-1-1 neu’r gwasanaeth cyfnewid o’u dewis.
E-bost: michael.moore@hhsc.state.tx.us .

Cofiwch gynnwys y canlynol yn eich e-bost:

 • URL y cynnwys rydych chi’n ceisio ei gyrchu
 • Natur y broblem rydych chi’n dod ar ei thraws
 • Eich gwybodaeth gyswllt

Mae gwybodaeth ychwanegol am raglenni hygyrchedd yn Texas ar gael o’r Pwyllgor y Llywodraethwr ar Bobl ag Anableddau (link is external) .

Hawlfraint / Ymwadiad

Mae HHSC yn darparu gwybodaeth trwy’r wefan hon fel gwasanaeth cyhoeddus. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Credir bod yr holl wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn ddibynadwy; fodd bynnag, nid yw HHSC yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau sy’n ymddangos mewn rheolau neu fel arall. At hynny, nid yw HHSC yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir.

Oni nodir yn wahanol ar ddogfen, ffeil, neu dudalen gartref unigol, mae HHSC yn rhoi caniatâd i gopïo a dosbarthu ffeiliau, dogfennau a gwybodaeth at ddefnydd anfasnachol, ar yr amod bod y wybodaeth yn cael ei chopïo a’i dosbarthu heb ei newid.

Wrth weinyddu ei raglenni, nid yw HHSC yn gwahaniaethu, yn uniongyrchol na thrwy drefniadau cytundebol neu drefniadau eraill, ar sail hil, lliw, tarddiad cenedlaethol, oedran, rhyw, anabledd, cred wleidyddol na chrefydd. HHSC mewn cyflogwr cyfle cyfartal / gweithredu cadarnhaol.

Moeseg

Dolenni

Mae HHSC yn annog sefydliadau sy’n cysylltu â’r wefan hon i gydymffurfio â darpariaethau’r Cyswllt Gwefan y Wladwriaeth (link is external) a Polisi Preifatrwydd (link is external) , yn enwedig o ran amddiffyn hawliau preifatrwydd unigolion, ac i wneud ymdrechion rhesymol i ddarparu safleoedd hygyrch.

HHS Hysbysiad o Arferion Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd a Diogelwch Gwefan HHS

Datganiad Preifatrwydd a Diogelwch Gwefan


Yr hyn na all perchnogion perchnogion ei wneud wrth gysylltu â gwefannau asiantaethau’r wladwriaeth

Ni chaiff perchennog safle:

 • Cipio tudalennau asiantaeth y wladwriaeth o fewn fframiau perchennog y wefan.
 • Cyflwyno cynnwys gwefan asiantaeth y wladwriaeth fel cynnwys perchennog y wefan.
 • Camarwain defnyddwyr ynghylch tarddiad neu berchnogaeth cynnwys gwefan asiantaeth y wladwriaeth.
 • Fel arall, camliwio cynnwys tudalennau asiantaeth y wladwriaeth.

Dylai unrhyw ddolen i safle asiantaeth y wladwriaeth fod yn ddolen lawn ymlaen sy’n trosglwyddo porwr y cleient i safle asiantaeth y wladwriaeth heb ei rif. Dylai’r botwm YN ÔL ddychwelyd yr ymwelydd i safle perchennog y safle os yw’r ymwelydd yn dymuno dychwelyd.

Copïo a Defnyddio Gwybodaeth gan Berchnogion Gwefannau Cysylltu â Safleoedd HHSC

Mae HHSC yn honni ei hawlfraint ar yr holl gynnwys y mae’n ei greu. Oni nodir yn wahanol ar ddogfen unigol, ffeil, tudalen we neu wefan arall, mae HHSC yn rhoi caniatâd i gopïo a dosbarthu gwybodaeth ar ei wefan at ddefnydd anfasnachol a dielw, cyhyd â bod yr holl amodau canlynol yn cael eu bodloni:

 • Mae’r cynnwys yn aros heb ei newid.
 • Nid yw’r wybodaeth yn awgrymu ei bod hi, fel y’i cyflwynir ar eich gwefan, neu’ch bod yn cael eich cymeradwyo gan y wladwriaeth.
 • I gyd-fynd â’r wybodaeth mae datganiad nad yw, fel y’i cyflwynir ar eich gwefan, nac ychwaith yn cael eich cymeradwyo gan Wladwriaeth Texas nac unrhyw asiantaeth y wladwriaeth.
 • Mae’r wybodaeth yn nodi HHSC fel ei ffynhonnell ac yn rhoi cyfeiriad gwe HHSC a’r dyddiad y cafodd y wybodaeth ei chopïo o wefan HHSC.

Ni chaiff HHSC godi ffi i gyrchu, defnyddio neu atgynhyrchu gwybodaeth ar ei wefan neu i gysylltu â gwybodaeth ar ei wefan. Er mwyn amddiffyn ein hawliau eiddo deallusol, rhaid i wybodaeth a gopïwyd adlewyrchu ein hawlfraint, nod masnach, nod gwasanaeth neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Dolenni o Wefan HHSC

Mae HHSC yn darparu dolenni i wefannau sefydliadau eraill trwy ei wefan. Ein polisi cyswllt yw cysylltu yn unig â sefydliadau yr ydym mewn partneriaeth â hwy neu sy’n briodol â’n cenhadaeth a’n swyddogaethau ac mae’r rheini fel arfer yn sefydliadau gwladol, ffederal, dinas, prifysgolion neu sefydliadau dielw mawr. Darperir y dolenni hyn er gwybodaeth ychwanegol yn unig. Wrth ddewis gwefannau allanol yr ydym yn cysylltu â hwy, rydym yn ystyried priodoldeb y wefan allanol a pherthnasedd y pwnc i’n swyddogaethau. Nid ydym yn cymeradwyo cynnwys, cynhyrchion, gwasanaethau na safbwyntiau’r gwefannau allanol hyn nac unrhyw wefannau allanol a allai ddarparu dolenni i’n gwefan. At hynny, nid ydym yn gwarantu bod y wybodaeth ar wefannau sy’n gysylltiedig â’n gwefan neu oddi yno yn gywir, yn gyflawn neu’n gyfredol. Nid ydym yn gwirio nac yn rheoli rheolaeth olygyddol yn annibynnol ar wybodaeth ar dudalennau y tu allan i’r parth “hhs.texas.gov”. Rydych chi’n gyfrifol am wirio’r wybodaeth a gyflwynir ar wefannau sy’n gysylltiedig â neu o wefan HHSC.

Dolenni Cyfochrog

Nid yw gwefan HHSC yn ymrwymo i gytundebau cyswllt cilyddol. Rydym yn darparu dolenni i wefannau sy’n briodol i’n cenhadaeth. Nid yw creu dolen i’ch gwefan yn eich gorfodi i ddarparu dolen yn ôl i safle HHSC, ond mae croeso ichi, wrth gwrs, wneud hynny yn unol â’r polisi cysylltu hwn. Rydym bob amser yn gwerthfawrogi nodyn yn dweud wrthym am ddolenni newydd i’n gwefan. Anfonwch wybodaeth gyswllt at wefeistr HHSC.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Mae HHS, fel pob corff llywodraethol yn Texas, yn ddarostyngedig i Bennod 552 o God Llywodraeth Texas, a elwir hefyd yn Ddeddf Gwybodaeth Gyhoeddus Texas. Mae Deddf Gwybodaeth Gyhoeddus Texas yn creu rhagdybiaeth bod yr holl wybodaeth a gesglir ac a gynhelir gan gorff llywodraethol yn wybodaeth gyhoeddus sydd ar gael i aelodau’r cyhoedd sy’n gofyn amdani. Yn unol â hynny, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i HHS ryddhau i’r cyhoedd y wybodaeth a gesglir am ymwelwyr i’w gwefan os gofynnir am y wybodaeth.

Er y bydd y gyfraith fel rheol yn ei gwneud yn ofynnol i HHS ryddhau gwybodaeth a gesglir am ymwelwyr i’w gwefan, nid yw HHS yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol yn awtomatig. Ar gyfer swyddogaethau rheoli safle, cesglir gwybodaeth at ddibenion dadansoddi ac ystadegol. Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei hadrodd na’i defnyddio mewn unrhyw fodd a fyddai’n datgelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Rydym yn defnyddio offer dadansoddi log i greu ystadegau cryno, a ddefnyddir at ddibenion fel asesu pa wybodaeth sydd o’r diddordeb mwyaf, pennu manylebau dylunio technegol, a nodi perfformiad system neu feysydd problemus.

Mae HHS yn defnyddio Google Analytics. Fodd bynnag, ni wneir unrhyw ymdrech i baru’r wybodaeth hon â hunaniaeth yr ymwelydd, ac eithrio fel sy’n ofynnol i gydymffurfio ag ymchwiliad gorfodaeth cyfraith.

Yr unig wybodaeth bersonol y mae HHS yn ei chael am ymwelwyr gwefan yw’r wybodaeth y mae’r ymwelwyr yn ei darparu pan fyddant yn cyfathrebu â’r asiantaeth trwy’r wefan. Mae cyfraith y wladwriaeth yn gwneud eich cyfeiriad e-bost yn gyfrinachol yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Fodd bynnag, dylai ymwelwyr gwefan sydd am gyfathrebu â HHS trwy’r wefan gofio y gall y gyfraith ei gwneud yn ofynnol i’r asiantaeth ryddhau’r rhan fwyaf o’r wybodaeth arall y maent yn ei darparu os gofynnir am y wybodaeth trwy Ddeddf Gwybodaeth Gyhoeddus Texas.

Cwcis

Mae HHS yn defnyddio cwcis ar gyfer rhai gweithgareddau, fel chwiliadau a dadansoddeg gwefan. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei storio naill ai ar gyfrifiaduron yr ymwelydd neu HHS.

Gallwch chi osod eich porwr i roi gwybod i chi pan dderbynnir cwci. Gallwch weld neu ddileu cwcis sy’n bodoli eisoes. Gallwch atal eich porwr rhag derbyn cwcis newydd. Gallwch hefyd analluogi cwcis yn gyfan gwbl.

GovDelivery, Inc.

Mae HHS yn contractio gyda chwmni o’r enw GovDelivery, Inc., i ddarparu diweddariadau e-bost. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer diweddariadau e-bost, rydych chi’n rhoi eich gwybodaeth i HHS a GovDelivery. Pan fydd gan HHS eich gwybodaeth, mae’n ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd HHS. Pan fydd gan GovDelivery eich gwybodaeth, mae’n ddarostyngedig i’w polisi preifatrwydd. Cliciwch yma i fynd i’r Polisi preifatrwydd GovDelivery (link is external) .

Cais am Gofnodion

Gall unrhyw un ofyn am unrhyw wybodaeth amdanynt eu hunain a gesglir gan HHS. Dylai’r cais hwn gael ei ysgrifennu’n ysgrifenedig a’i bostio, ei ddosbarthu â llaw, ei ffacsio neu ei e-bostio at HHS. Ymgynghorwch â’r Polisi a Gweithdrefnau Gwybodaeth Gyhoeddus am ragor o fanylion am sut i ofyn i HHS am wybodaeth.

Cais i Wybodaeth Gywir

Gall unigolion hefyd ofyn i HHS gywiro gwybodaeth y mae’n ei chasglu amdanynt. Rhaid i gais i gywiro gwybodaeth fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo:

 • adnabod yr unigolyn sy’n gofyn am y cywiriad;
 • nodi’r wybodaeth yr honnir ei bod yn anghywir;
 • nodi pam mae’r wybodaeth yn anghywir;
 • cynnwys unrhyw brawf sy’n dangos bod y wybodaeth yn anghywir; a
 • darparu gwybodaeth a fydd yn caniatáu i HHS gysylltu â phwnc y wybodaeth.

Dylid anfon cais i gywiro gwybodaeth at y gyfran o HHS y mae testun y wybodaeth yn gwneud busnes â hi. Dylai unrhyw un nad yw’n gwybod ble i anfon cais i gywiro gwybodaeth ffonio 2-1-1 neu 877-541-7905 (di-doll). Dylai pobl fyddar, trwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd ffonio 7-1-1 neu 800-735-2989 (di-doll).

Cynnwys Trydydd Parti

Nid yw HHS yn gyfrifol am y polisïau preifatrwydd, neu’r diffyg polisïau, sydd ar waith ar unrhyw safle sy’n gysylltiedig â neu o safle HHSC ac nid o fewn parth hhs.texas.gov.

Diogelwch

At ddibenion diogelwch gwefan ac i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael i’r holl ddefnyddwyr, mae HHS yn defnyddio meddalwedd i fonitro traffig rhwydwaith i nodi ymdrechion diawdurdod i uwchlwytho neu newid gwybodaeth, neu achosi difrod fel arall. Ac eithrio ymchwiliadau gorfodaeth cyfraith awdurdodedig, ni wneir unrhyw ymdrechion eraill i adnabod defnyddwyr unigol na’u harferion defnyddio. Defnyddir logiau data crai at unrhyw ddibenion eraill. Mae ymdrechion anawdurdodedig i uwchlwytho gwybodaeth neu newid gwybodaeth ar y wefan hon wedi’u gwahardd yn llwyr a gallant gael eu cosbi o dan God Cosb Texas Pennod 33 (Troseddau Cyfrifiadurol) neu 33A (Troseddau Telathrebu).

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now