Hynafwyr

Dyn hŷn yn eistedd ar soffa gyda chansen o'i flaen tra bod dyn ifanc yn gwyro drosodd gyda'i ddwylo ar ei ysgwyddau

Gall y broses o heneiddio fod yn werth chweil ac yn heriol. Gellir treulio’r cyfnod hwn mewn bywyd yn mwynhau ymddeol, gwyliau, hobïau, neu fwy o amser gyda’r teulu. Er bod llawer yn edrych ymlaen at eu blynyddoedd euraidd, gall oedolion hŷn hefyd wynebu pryderon iechyd sylweddol, brwydro â sefydlogrwydd ariannol, neu heriau iechyd ymddygiadol.

Rhan o heneiddio yw mynd trwy newidiadau a phrofiadau a rennir gan eraill ar yr un cam mewn bywyd. Gall newidiadau fel ymddeol agor drysau i weithgareddau newydd, ond gall hefyd fod yn eithaf straen. Mae rhai yn ei chael hi’n anodd gwneud yr addasiadau ac yn cael trafferth gyda theimladau o ddi-bwrpas neu unigrwydd.

Weithiau, gall teimladau o unigrwydd ac anobaith arwain at bryder mwy difrifol, fel iselder. Mae llawer o bobl yn tybio bod iselder yn rhywbeth i’w ddisgwyl wrth heneiddio. Ni allai hyn fod ymhellach o’r gwir. Wrth i bobl heneiddio, maen nhw’n mynd trwy newidiadau anodd. Mae’n arferol i berson hŷn brofi tristwch, galar, neu gyfnodau o egni isel, yn union fel cymaint o rai eraill. Fodd bynnag, bydd rhai yn profi teimladau sy’n para’n sylweddol hirach na theimladau tristwch dros dro. Cliciwch yma i ddysgu mwy am sut olwg sydd ar hyn.

Weithiau, mae iselder yn cael ei anwybyddu neu hyd yn oed yn cael ei gamgymryd dementia . Gydag iselder ysbryd a dementia, gall perfformio tasgau bob dydd fel glanhau, coginio a hyd yn oed gwisgo ddod yn hynod heriol i’w rheoli.

Mae’n hanfodol bwysig bod gweithwyr meddygol proffesiynol priodol yn cael profion diagnostig trylwyr. Gall pobl hŷn elwa ar anwyliaid sy’n eiriol ar eu rhan am y dewisiadau triniaeth a gofal gorau posibl pan amheuir naill ai dementia neu iselder. Hefyd, gall cynnal iechyd corfforol ac aros yn weithgar yn feddyliol ac yn gymdeithasol fod o fudd i’r meddwl a’r corff i’r ddwy ochr.

Cam-drin yr Henoed

Mae oedolion sy’n 65 oed neu’n hŷn yn cael eu hamddiffyn gan gyfraith Texas rhag cael eu cam-drin. Gall cam-drin yr henoed gynnwys cam-drin corfforol, cam-drin rhywiol, camfanteisio, cam-drin emosiynol a / neu gam-drin seicolegol. Mae’n bwysig i adnabod yr arwyddion o’r gwahanol fathau hyn o gam-drin felly os ydych chi’n eu gweld yn digwydd, gallwch chi riportio i’r awdurdodau priodol.

Os ydych yn amau bod cam-drin yr henoed yn digwydd, riportiwch i’r Adran Gwasanaethau Amddiffyn Teulu trwy ffonio’r llinell gymorth cam-drin di-doll 24 awr yn 1-800-252-5400 o unrhyw le yn yr Unol Daleithiau i riportio camdriniaeth neu esgeulustod a ddigwyddodd yn Texas. Gallwch chi hefyd adrodd ar-lein .

I ddysgu mwy am atal cam-drin yr henoed, ewch i http://www.dfps.state.tx.us/Everyones_Business/default.asp .

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now