Adnoddau Trychineb


Llinell Gymorth Iechyd Meddwl COVID-19 Statewide 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yn ddi-doll yn 833-986-1919 .
Os ydych chi’n uniaethu fel gweithiwr rheng flaen, gofynnwch am y grwpiau cymorth gweithwyr rheng flaen di-gost, rhithwir.

Adnoddau Coronavirus (COVID-19)

Mae Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas wedi datblygu a llunio adnoddau defnyddiol i’r ddau Texans yn derbyn gwasanaethau a darparwyr yn ystod argyfwng COVID-19.

SharePoint COVID-19 i Ddarparwyr

Mae SharePoint Darparwr COVID-19 yn cynnwys gwybodaeth gyfoes yn ymwneud â COVID-19 i’w defnyddio gan ddarparwyr dan gontract ac i’w rhannu â chleientiaid, cleifion ac aelodau staff. Mae’r Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol (HHSC) yn diweddaru SharePoint yn rheolaidd wrth i wybodaeth ac adnoddau newydd ddod ar gael.

Math o Wybodaeth Ar Gael ar Darparwr COVID-19 SharePoint

Mae’r wefan Darparwr SharePoint yn darparu gwybodaeth a dolenni i wefannau a gynhelir gan y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau, Sefydliad Iechyd y Byd, Adran Gwasanaethau Iechyd y Wladwriaeth Texas, Gweinyddu Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl, a HHSC. Trefnir gwybodaeth yn ôl y categorïau canlynol:

  • Diweddariadau a gwybodaeth gyffredinol
  • Adnoddau (gwybodaeth Medicaid a Medicare)
  • Hyfforddiant Ar-lein
  • Llyfrgell dogfennau (negeseuon wedi’u darlledu)

Sut i Gael Mynediad at SharePoint Darparwr COVID-19

Gall darparwyr gyrchu SharePoint Darparwr COVID-19 trwy e-bostio BehavioralHealth_COVID-19@hhsc.state.tx.us.

Mewn ymateb byddwch yn derbyn gwahoddiad e-bost o fewn un i ddau ddiwrnod busnes. Gall sefydliad ofyn am fynediad i bobl luosog trwy ddarparu eu cyfeiriadau e-bost yn y neges. Os oes gennych gwestiynau, e-bostiwch BehavioralHealth_COVID-19@hhsc.state.tx.us

I gael gwybodaeth ac adnoddau ychwanegol sy’n ymwneud â COVID-19, ewch i:

Adran Gwasanaethau Iechyd y Wladwriaeth Texas

Gwybodaeth Iechyd Ymddygiadol Trychineb

Darparu Cymorth Iechyd Ymddygiadol Trychinebus

Efallai y bydd cymorth gwladwriaethol a ffederal ar gael ar ôl trychineb i helpu i gydlynu parodrwydd, ymateb ac adferiad iechyd ymddygiadol trychinebus. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau sy’n cydlynu rheoli straen a gwasanaethau cwnsela argyfwng ar lefel leol. Dysgu mwy am gymorth iechyd ymddygiadol trychinebus.

Gwasanaethau Iechyd Ymddygiadol Trychineb

Mae’r gwasanaethau iechyd ymddygiadol trychinebus yn mynd i’r afael â’r effeithiau seicolegol, emosiynol, gwybyddol, datblygiadol a chymdeithasol y mae trychinebau yn eu cael ar oroeswyr. Dysgu mwy am wasanaethau iechyd ymddygiadol trychinebau.

Consortiwm Iechyd Ymddygiad Trychineb

Mae’r consortiwm yn hwyluso cyfathrebu ac yn cynyddu’r cydgysylltiad rhwng gwahanol asiantaethau’r wladwriaeth yn ystod ac ar ôl argyfyngau, digwyddiadau neu drychinebau datganedig lleol, gwladwriaethol neu ffederal. Dysgu mwy am y consortiwm iechyd ymddygiadol trychinebus.

Rhwydwaith Rheoli Straen Digwyddiad Critigol Texas

Mae rheoli straen digwyddiadau critigol yn fath o ymyrraeth argyfwng sydd wedi’i gynllunio i ddarparu cefnogaeth i bobl sydd wedi profi digwyddiadau trawmatig. Fe’i cynigir i ymatebwyr cyntaf, ymatebwyr cyntaf anhraddodiadol, unigolion, teuluoedd, grwpiau a sefydliadau. Mae’r timau rhwydwaith rheoli straen digwyddiadau critigol ar gael 24 awr y dydd. Nid oes unrhyw dâl am y gwasanaeth hwn. Dysgu mwy am rwydwaith rheoli straen digwyddiadau critigol Texas.

Sut mae cael gwasanaethau iechyd ymddygiadol trychinebus?

Llinell Gymorth Trallod Trychineb Gweinyddiaeth Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl (SAMHSA) 1-800-985-5900

Ffoniwch a chael cwnsela ar unwaith 24/7. Mae hwn am ddim, yn gyfrinachol, yn amlieithog, ac ar gael trwy negeseuon testun. Mae gan awdurdodau iechyd meddwl neu iechyd ymddygiadol lleol ledled y wladwriaeth hefyd linellau cymorth argyfwng wedi’u staffio 24/7.

Dysgu mwy am sut i gael gwasanaethau iechyd ymddygiadol trychinebus

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now