Suicide

Dau berson yn eistedd. Person â llaw ar ysgwydd dyn, dyn â dwylo yn gorchuddio rhan o'i wyneb.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod mewn argyfwng ar hyn o bryd, ffoniwch 911, ewch i’r ysbyty agosaf, neu ffoniwch y llinell Atal Hunanladdiad Genedlaethol yn 1-800-273-SIARAD (8255) . Mae yna bobl sy’n barod ac yn barod i’ch helpu chi neu’ch anwylyd.

Nid yw ymdrechion hunanladdiad yn cael eu gyrru gan un cymhelliant i bawb. I rai, mae hunanladdiad yn cael ei ystyried fel yr unig ateb i boen emosiynol neu gorfforol cronig. Bryd arall, gall rhywun deimlo ei fod wedi ei lethu ac yn methu â datrys digwyddiadau bywyd negyddol. I eraill, gall ymgais i gyflawni hunanladdiad fod yn fodd i gyfleu i eraill eu dioddefaint difrifol a difrifoldeb eu hangen. Lawer gwaith, mae rhywun sy’n ystyried lladd ei hun yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl, fel iselder neu anhwylder deubegwn . Dylid cymryd pob ymgais i gyflawni hunanladdiad o ddifrif, a dylid ceisio cymorth priodol i’r unigolyn.

Mae hunanladdiad ar gynnydd yn fyd-eang, gan gyfrif am bron i filiwn o farwolaethau bob blwyddyn. Mae’r gyfradd hunanladdiad wedi cynyddu dros 30% yn yr 20 mlynedd diwethaf, ac yn 2016, daeth hunanladdiad yn 2il brif achos marwolaeth ymhlith oedrannau 10-34 1 . Dros y degawd diwethaf, mae cyfraddau’r plant yn yr ysbyty am feddyliau neu ymddygiadau hunanladdol wedi dyblu.

Mae’r cyfraddau hunanladdiad cynyddol hyn yn galw ar bob un ohonom i roi sylw agosach i sut mae’r bobl rydyn ni’n eu hadnabod ac yn eu caru yn ymdopi â bywyd. Nid yw’r ffaith bod bywyd rhywun yn ymddangos yn dda ar y tu allan yn golygu bod popeth yn iawn yn eu munudau mwy preifat.

Arwyddion Rhybudd Hunanladdiad


Gall gynnwys datganiadau fel:

 • “Rydw i eisiau lladd fy hun”
 • “Hoffwn pe bawn yn farw”
 • “Rwy’n teimlo’n anobeithiol”
 • “Does dim rheswm i fyw”
 • “Rydw i eisiau i’r boen ddod i ben”
 • “Rwy’n ormod o faich”
 • “Rwy’n teimlo’n gaeth”

Gall gynnwys ymddygiadau, fel:

 • Ceisio mynediad at fodd i ladd eich hun (pils, arf)
 • Mwy o ddefnydd o alcohol neu gyffuriau
 • Rhoi eiddo gwerthfawr i ffwrdd
 • Galw ar eraill i ffarwelio
 • Sôn neu ysgrifennu am farwolaeth
 • Ynysu oddi wrth eraill
 • Tynnu’n ôl o weithgareddau
 • Ymchwilio i ffyrdd o farw trwy hunanladdiad

Os byddwch chi’n sylwi bod rhywun yn dweud datganiadau fel y rhain neu’n dechrau cymryd rhan yn yr ymddygiadau hyn, mae’n bwysig gofyn iddyn nhw sut maen nhw’n gwneud. Nid yw cychwyn sgwrs agored a gofyn yn uniongyrchol a yw rhywun yn ystyried lladd ei hun yn cynyddu’r siawns y bydd rhywun yn ceisio lladd ei hun a gallai arbed eu bywyd.

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

 1. CDC: Briff Data NCHS Rhif 309, Mehefin 2018
  https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db309.htm

Dysgu mwy am Hunanladdiad a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now