Suicide

Dau berson yn eistedd. Person â llaw ar ysgwydd dyn, dyn â dwylo yn gorchuddio rhan o'i wyneb.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod mewn argyfwng ar hyn o bryd, ffoniwch 911, ewch i’r ysbyty agosaf, neu ffoniwch y llinell Atal Hunanladdiad Cenedlaethol trwy ffonio 988 ar gyfer Saesneg a Sbaeneg. Os ydych chi’n gyn-filwr, pwyswch 1. Gall pobl fyddar, trwm eu clyw, neu sydd â cholled clyw gysylltu â’r Lifeline trwy TTY trwy ffonio 711 ac yna 988. Mae yna bobl sy’n barod ac yn barod i’ch helpu chi neu’ch anwylyd.

Nid yw ymdrechion hunanladdiad yn cael eu gyrru gan un cymhelliant i bawb. I rai, mae hunanladdiad yn cael ei ystyried fel yr unig ateb i boen emosiynol neu gorfforol cronig. Bryd arall, gall rhywun deimlo ei fod wedi ei lethu ac yn methu â datrys digwyddiadau bywyd negyddol. I eraill, gall ymgais i gyflawni hunanladdiad fod yn fodd i gyfleu i eraill eu dioddefaint difrifol a difrifoldeb eu hangen. Lawer gwaith, mae rhywun sy’n ystyried lladd ei hun yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl, fel iselder neu anhwylder deubegwn . Dylid cymryd pob ymgais i gyflawni hunanladdiad o ddifrif, a dylid ceisio cymorth priodol i’r unigolyn.

Mae hunanladdiad ar gynnydd yn fyd-eang, gan gyfrif am bron i filiwn o farwolaethau bob blwyddyn. Mae’r gyfradd hunanladdiad wedi cynyddu dros 30% yn yr 20 mlynedd diwethaf, ac yn 2016, daeth hunanladdiad yn 2il brif achos marwolaeth ymhlith oedrannau 10-34 1 . Dros y degawd diwethaf, mae cyfraddau’r plant yn yr ysbyty am feddyliau neu ymddygiadau hunanladdol wedi dyblu.

Mae’r cyfraddau hunanladdiad cynyddol hyn yn galw ar bob un ohonom i roi sylw agosach i sut mae’r bobl rydyn ni’n eu hadnabod ac yn eu caru yn ymdopi â bywyd. Nid yw’r ffaith bod bywyd rhywun yn ymddangos yn dda ar y tu allan yn golygu bod popeth yn iawn yn eu munudau mwy preifat.

Arwyddion Rhybudd Hunanladdiad


Gall gynnwys datganiadau fel:

 • “Rydw i eisiau lladd fy hun”
 • “Hoffwn pe bawn yn farw”
 • “Rwy’n teimlo’n anobeithiol”
 • “Does dim rheswm i fyw”
 • “Rydw i eisiau i’r boen ddod i ben”
 • “Rwy’n ormod o faich”
 • “Rwy’n teimlo’n gaeth”

Gall gynnwys ymddygiadau, fel:

 • Ceisio mynediad at fodd i ladd eich hun (pils, arf)
 • Mwy o ddefnydd o alcohol neu gyffuriau
 • Rhoi eiddo gwerthfawr i ffwrdd
 • Galw ar eraill i ffarwelio
 • Sôn neu ysgrifennu am farwolaeth
 • Ynysu oddi wrth eraill
 • Tynnu’n ôl o weithgareddau
 • Ymchwilio i ffyrdd o farw trwy hunanladdiad

Os byddwch chi’n sylwi bod rhywun yn dweud datganiadau fel y rhain neu’n dechrau cymryd rhan yn yr ymddygiadau hyn, mae’n bwysig gofyn iddyn nhw sut maen nhw’n gwneud. Nid yw cychwyn sgwrs agored a gofyn yn uniongyrchol a yw rhywun yn ystyried lladd ei hun yn cynyddu’r siawns y bydd rhywun yn ceisio lladd ei hun a gallai arbed eu bywyd.

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

 1. CDC: Briff Data NCHS Rhif 309, Mehefin 2018
  https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db309.htm
Adnoddau hunanladdiad

Dysgu mwy am Hunanladdiad a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now