Sicrhewch Gymorth i Chi’ch Hun

Meddyg yn gwenu

Cael Cymorth Proffesiynol

Eich Meddyg

Gallwch siarad â’ch meddyg neu’ch darparwr gofal sylfaenol am eich iechyd meddwl. Mae gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych yn fan cychwyn da wrth geisio gofal proffesiynol ar gyfer pryderon iechyd meddwl. Gall eich meddyg rannu gwybodaeth gyffredinol, gwneud sgrinio cychwynnol, a rhoi atgyfeiriadau i chi at arbenigwyr iechyd meddwl.

Dewch o Hyd i Ddarparwr ar Eich Hun

Gallwch ddefnyddio ein lleolwr Dod o Hyd i Ddarparwr.

Dewch o hyd i’r Awdurdod Iechyd Meddwl neu Ymddygiad Lleol yn eich ardal trwy’r Gwefan Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas, yna estyn allan i gael mynediad at wasanaethau.

Mae Texas Health and Human Services yn gweithredu 10 state ysbytai ar gyfer pobl â materion iechyd meddwl . Mae’r ysbytai hyn wedi’u lleoli ledled y wladwriaeth.

Chwilio am eich lleol Canolfan Cyfeirio Asesu Sgrinio Allgymorth Defnydd Sylweddau yma.

Os oes gennych yswiriant, ceisiwch ffonio’r rhif gwasanaeth cwsmer a leolir yn aml ar gefn y cerdyn. Yn aml, gallant ddarparu sawl opsiwn cyfagos yn seiliedig ar eich cod zip.

Mae’n bwysig cofio y gallai fod gan rai darparwyr restrau aros. Os dewch ar draws hyn wrth chwilio am ddarparwr, gallwch chwilio am ddarparwyr eraill, defnyddio hunanofal wrth aros am ddyddiadau apwyntiadau, ac yn bwysicaf oll, peidiwch â rhoi’r gorau iddi wrth chwilio am help.

Adnoddau Ffederal a Gwladwriaethol a Sefydliadau Proffesiynol

Mae yna hefyd adnoddau gwladol a ffederal wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i ddod o hyd i ddarparwyr gofal iechyd a gwasanaethau cost isel. Mae rhai o adnoddau’r wladwriaeth yn cynnwys:

 • Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas (HHS)
  hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use
  Mae HHS yn cynnig gwasanaethau iechyd meddwl a defnyddio sylweddau i deuluoedd a phobl o bob oed.
 • 2-1-1 Texas
  www.211texas.org
 • Gweinyddiaeth Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl (SAMHSA)
  www.samhsa.gov
  I gael gwybodaeth gyffredinol am iechyd meddwl ac i ddod o hyd i wasanaethau triniaeth yn eich ardal chi, ffoniwch Linell Gymorth Atgyfeirio Triniaeth SAMHSA yn 1-800-662-HELP (4357) . Mae gan SAMHSA hefyd a Lleolwr Triniaeth Iechyd Ymddygiadol ar ei wefan y gellir ei chwilio yn ôl lleoliad.
 • Cynghrair Genedlaethol ar Salwch Meddwl (NAMI)
  www.nami.org/home
  Mae NAMI yn darparu eiriolaeth, addysg, cefnogaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd i unigolion ac anwyliaid y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.
 • Iechyd Meddwl America (MHA)
  www.mhanational.org
  Mae MHA yn ddielw yn y gymuned sy’n ymroddedig i fynd i’r afael ag anghenion y rhai sy’n byw gyda salwch meddwl a hybu iechyd meddwl cyffredinol pob Americanwr.


Os ydych chi’n profi argyfwng ar hyn o bryd, gofynnwch am help ar unwaith!

Dewiswch o restr o Siroedd isod.


Texas 2-1-1

Rhif Argyfwng yr Awdurdod Iechyd Meddwl neu Ymddygiad Lleol

hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-crisis-services/
Dewch o hyd i’ch LMHA lleol a ffoniwch eu llinell argyfwng.

Llinell Gymorth Atal Hunanladdiad Genedlaethol

Mae’r Lifeline yn llinell gymorth argyfwng gyfrinachol am ddim sydd ar gael i bawb 24/7. Mae’r Lifeline yn cysylltu galwyr â’r ganolfan argyfwng agosaf yn rhwydwaith cenedlaethol Lifeline. Mae’r canolfannau hyn yn darparu cwnsela argyfwng ac atgyfeiriadau iechyd meddwl. Gall pobl fyddar, trwm eu clyw, neu sydd â cholled clyw gysylltu â’r Lifeline trwy TTY trwy ffonio 711 ac yna 988.

Llinell Testun Argyfwng

Mae’r llinell gymorth Testun Argyfwng ar gael 24/7. Mae’r Llinell Testun Argyfwng yn gwasanaethu unrhyw un, mewn unrhyw fath o argyfwng, gan eu cysylltu â chynghorydd argyfwng a all ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth.

Llinell Argyfwng Cyn-filwyr

Mae’r Llinell Argyfwng Cyn-filwyr yn adnodd cyfrinachol am ddim sy’n cysylltu cyn-filwyr 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ag ymatebydd hyfforddedig. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob cyn-filwr, hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi cofrestru gyda’r VA neu wedi cofrestru mewn gofal iechyd VA. Gall pobl fyddar, trwm eu clyw, neu sydd wedi colli eu clyw ffonio 1-800-799-4889 .

Prosiect Trevor – Cymorth Hunanladdiad LGBTQ

DOD O HYD I DDARPARWR

Hwb e-Ddysgu

Ewch i’n Hwb e-Ddysgu Iechyd Ymddygiadol i gael mwy o adnoddau ynglŷn â sut i helpu’ch hun ac eraill â chyflyrau iechyd ymddygiadol.

Ewch i’r Hwb e-Ddysgu

Penderfynu a yw’n Ddarparwr Triniaeth neu’n Iechyd Meddwl
Mae Proffesiynol yn Iawn i Chi.


Mae triniaeth yn gweithio orau pan fydd gennych berthynas dda â’ch darparwr iechyd meddwl. Fodd bynnag, gall ceisio darganfod a yw rhywun yn ffit da i chi cyn yr apwyntiad cyntaf fod yn anodd. Mae’n ddefnyddiol cael rhestr o gwestiynau yn barod i ddarpar ddarparwyr iechyd meddwl roi syniad i chi a ydyn nhw’n addas iawn i chi ai peidio. Gall paratoi cwestiynau hefyd roi gwybodaeth i chi am daliad, ac ati. Mae rhai cwestiynau defnyddiol yn cynnwys:

 • Oes gennych chi brofiad o drin rhywun gyda fy mhroblemau? Os felly, beth / faint o brofiad?
 • Beth yw eich dull o drin rhywun â’m materion?
 • Pa mor hir mae’r math hwn o driniaeth fel arfer yn para?
 • Pa yswiriant ydych chi’n ei dderbyn?
 • Ydych chi’n cynnig graddfa gyflog symudol?
 • Beth yw eich ffioedd?

Mae gan y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl (NIMH) daflen ffeithiau am ddim a all hefyd helpu: Cymryd Rheolaeth o’ch Iechyd Meddwl: Awgrymiadau ar gyfer Siarad â’ch Darparwr Gofal Iechyd

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now