Anhwylder Deubegwn

Dau ddyn tebyg eu golwg yn eistedd ar soffa. Un dyn â phen mewn dwylo, un dyn yn gwenu.

Mae anhwylder deubegwn yn gyflwr iechyd meddwl. Mae pobl ag anhwylder deubegynol yn cael hwyliau ansad, o deimlo’n anarferol o hapus neu’n uchel (manig) neu’n teimlo’n anhygoel o isel ac isel eu hysbryd. Mae’r newid hwyliau hyn yn digwydd waeth beth sy’n digwydd ym mywyd rhywun. Gall y newidiadau mewn hwyliau hyd yn oed ddod yn gymysg fel y gall person deimlo’n manig ac yn isel ei ysbryd ar yr un pryd. Gall siglenni hwyliau bara dyddiau i fisoedd, a hyd yn oed flynyddoedd a gallant effeithio ar feddwl, gweithrediad a gweithgareddau bob dydd pobl. Canfu’r Astudiaeth Baich Clefydau Byd-eang yn 2013 fod Deubegwn I a II yn digwydd mewn tua 1.2% o’r boblogaeth 1 .

Ni wyddys union achos Anhwylder Deubegwn, ond gall geneteg, yr amgylchedd, strwythur yr ymennydd a chemeg chwarae rôl. Mae canlyniadau astudiaethau ymchwil wedi dangos bod pobl sydd â pherthynas gradd gyntaf â’r cyflwr, fel rhiant neu frawd neu chwaer, yn fwy tebygol o gael yr anhwylder. Er bod pobl sydd â rhiant neu frawd neu chwaer ag anhwylder deubegynol yn fwy tebygol o ddatblygu’r anhwylder eu hunain, ni fydd y rhan fwyaf o bobl sydd â hanes teuluol o anhwylder deubegynol yn datblygu’r salwch. Mae’n debyg bod ffactorau amgylcheddol fel straen a thrawma hefyd yn ffactor yn natblygiad anhwylder deubegynol.

Arwyddion Cyffredin a Symptomau Anhwylder Deubegwn


Mania

 • Byrbwylltra
 • Siaradlondeb
 • Ynni uchel
 • Diffyg cwsg neu gyfnodau o egni anarferol o uchel
 • Ewfforia
 • Llid
 • Edginess neu ddicter
 • Di-hid

Depression

 • Hwyliau trist, pryderus neu “wag” parhaus
 • Colli egni
 • Diffyg canolbwyntio
 • Teimladau o euogrwydd, diwerth neu ddiymadferthedd
 • Teimlo’n gynhyrfus neu’n bigog
 • Mwy o ymdeimlad o euogrwydd
 • Newidiadau mewn archwaeth neu gwsg – cynyddu neu leihau
 • Diffyg diddordeb mewn gweithgareddau a oedd o’r blaen yn bleserus
 • Teimladau o anobaith
 • Teimladau a meddyliau am fod eisiau marw
 • Hunan-niweidio neu ymddygiad hunanladdol

Yn debyg i gyflyrau iechyd meddwl eraill fel iselder a pryder , nid oes prawf gwaed nac astudiaeth ddelweddu benodol a all ddweud wrth rywun a oes ganddo anhwylder deubegynol. Cyfarfod â gweithiwr proffesiynol a thrafod symptomau yw’r cam cyntaf tuag at ddiagnosis. Gall y cyflwr fod yn ddryslyd ac yn boenus i’r rhai sy’n byw gydag ef, yn ogystal ag i’w hanwyliaid. Yn ffodus, mae yna driniaethau ac opsiynau eraill i helpu pobl i reoli’r cyflwr.

Yr elfen bwysicaf i berson symud ymlaen gyda’r cyflwr yw gobaith. Gobaith yw’r teimlad bod dyfodol cyraeddadwy a’i bod yn bosibl cyflawni’r dyfodol hwn. Rai dyddiau, efallai y bydd rhywun ag anhwylder deubegynol yn gallu teimlo’n obeithiol ar ei ben ei hun. Eraill, efallai y bydd angen cefnogaeth neu help rhywun annwyl neu rywun sy’n poeni amdanynt i’w hatgoffa bod y gobaith hwn yn bosibl.

Er nad oes gwellhad i’r cyflwr, mae llawer sy’n byw gydag anhwylder deubegynol yn gallu dilyn bywydau llawn, ystyrlon a llwyddiannus. Mae byw’n llwyddiannus gyda’r anhwylder yn gofyn am nifer o sgiliau, fel gweithio ar aros yn gysylltiedig ag eraill, cael y wybodaeth ddiweddaraf am addysg ynglŷn â’r cyflwr a’r driniaeth, a sefydlu trefn iach.

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

 1. Ferrari AJ, hosanau E, Khoo YH, et al. Mynychder a baich anhwylder deubegynol: canfyddiadau Astudiaeth Baich Byd-eang Clefydau 2013. Anhwylder Deubegwn. 2016; 18: 440‐50.
  https://onlinelibrary.wiley.com/servlet/linkout?suffix=null&dbid=8&doi=10.1111%2Fbdi.12609&key=27566286
Adnoddau Anhwylder Deubegynol

Dysgu mwy am Anhwylder Deubegwn a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now