Lles Iechyd Meddwl

Person holding up hands in shape of a heart

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, diffinnir lles meddyliol fel “cyflwr llesiant lle mae’r unigolyn yn gwireddu ei alluoedd ei hun, yn gallu ymdopi â phwysau arferol bywyd, gweithio’n gynhyrchiol ac yn ffrwythlon, ac yn gallu gwneud a cyfraniad i’w gymuned. “

Mae iechyd meddwl yn disgrifio lles emosiynol, seicolegol a chymdeithasol rhywun. Mae ein hiechyd meddwl yn effeithio ar ein harferion bwyta, lefel y gweithgaredd corfforol, ymddygiadau defnyddio sylweddau, a sut rydyn ni’n meddwl, teimlo ac ymdopi â sefyllfaoedd anodd. Rydym yn dod ar draws iechyd meddwl bob dydd. Mae iechyd meddwl unigolyn yr un mor bwysig â’i iechyd corfforol, ac mae cyflyrau iechyd meddwl yr un mor real â salwch corfforol. Mae’n bwysig cadw hyn mewn cof yn ystod eich sgyrsiau a’ch rhyngweithio ag eraill.

Iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn cynnwys lles emosiynol, cymdeithasol a seicolegol. Mae cael iechyd meddwl cadarnhaol yn werthfawr ac yn ddefnyddiol mewn llawer o ffyrdd gan gynnwys:

 • Gwella eich iechyd corfforol
 • Ymdopi â straen a sefyllfaoedd anodd
 • Cael perthnasoedd cymdeithasol da
 • Bod yn fwy gwydn neu wella’n haws o sefyllfaoedd anodd
 • Teimlo’n hapusach ac yn fwy cyflawn

Fel iechyd corfforol, un peth gwych am iechyd meddwl yw y gallwch ei wella gyda rhywfaint o waith! Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i weithio ar ddatblygu iechyd meddwl mwy cadarnhaol. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i helpu i wella eich iechyd meddwl.

 • Arhoswch yn bositif
 • Byddwch yn egnïol yn gorfforol
 • Cysylltu ag eraill
 • Penderfynwch beth sy’n rhoi pwrpas i chi a’i ddilyn
 • Cael digon o gwsg
 • Edrych i fyny ac ymarfer sgiliau ymdopi newydd
 • Myfyrio neu ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar
 • Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth proffesiynol pan fydd ei angen arnoch

Gall ceisio cadw’n iach yn feddyliol fod yn anodd ac nid yw bob amser yn gweithio, yn enwedig ar adegau o straen uchel neu alar. Cymerwch gip ar y cyflyrau iechyd meddwl cyffredin hyn i ddysgu mwy.

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now