Depression

Person mewn sbectol gyda chlipfwrdd yn siarad â menyw gyda'i dwylo o dan ên

Mae anhwylder iselder, y cyfeirir ato’n aml fel iselder ysbryd, yn gyflwr cymhleth. Mae’n fwy cymhleth na theimlo’n drist neu ddim ond mynd trwy amser anodd. Mae iselder yn gyflwr iechyd meddwl go iawn y mae cyfuniad o ffactorau yn dylanwadu arno ac mae angen ei gymryd o ddifrif. Pan ddaw’r set gywir o gynhwysion at ei gilydd i rywun, mae symptomau iselder yn cicio i mewn a gallant fod yn ddinistriol os na chânt eu trin.

Mae iselder postpartum yn gyflwr cyffredin a allai fod yn ddifrifol a ddiagnosir yn nodweddiadol yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl hynny. Yn ôl Coleg Obstetregwyr a Gynaecolegwyr America (ACOG), “mae iselder ysbryd yn gymhlethdod cyffredin mewn beichiogrwydd gyda chanlyniadau dinistriol o bosibl os aiff heb ei gydnabod a heb ei drin 1 .

Yn ystod cyfnodau iselder, mae gan bobl deimladau o dristwch, fferdod, neu ddiffyg egni a all bara dyddiau, wythnosau neu fisoedd. Efallai y bydd pobl yn profi newidiadau mewn arferion cysgu, bwyta neu hylendid a gallant roi’r gorau i ddod ynghyd â ffrindiau neu fynd i weithio. Efallai y byddant hefyd yn canfod nad oes ganddyn nhw ddiddordeb mwyach mewn pethau roedden nhw’n arfer eu mwynhau, fel hobïau. Efallai y bydd pobl ag iselder postpartum hefyd yn profi meddyliau a theimladau trallodus am eu babi, fel teimlo’n bell oddi wrthynt, amau eu gallu i ofalu amdanynt, a meddwl brifo eu hunain neu eu babi 2 .

Weithiau, gall unigolion sy’n profi cyfnod iselder deimlo’n anobeithiol neu nad yw bywyd bellach yn werth ei fyw, a all ddod â meddyliau hunanladdol. Mae’n bwysig cadw llygad am feddyliau hunanladdol mewn pobl sydd â’r cyflwr hwn. I gael mwy o wybodaeth am hunanladdiad, gallwch ymweld â’r tudalen hunanladdiad .

Mae’n debygol eich bod chi’n adnabod rhywun sydd ag iselder oherwydd pa mor gyffredin yw’r cyflwr. Mae dros 7% o boblogaeth yr UD wedi profi o leiaf un bennod iselder mawr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 4 . Mae cydnabod arwyddion a symptomau iselder yn caniatáu ichi gefnogi’r rhai yn eich bywyd a allai fyw gyda’r cyflwr hwn. Efallai eich bod chi’n delio ag iselder eich hun, neu efallai eich bod chi’n adnabod rhywun sydd. Y naill ffordd neu’r llall, mae help ar gael.

Drosodd
7 %

o’r boblogaeth yn yr UD wedi profi o leiaf un bennod iselder fawr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


1 yn 5

mae menywod yn profi iselder postpartum yn ystod eu hoes 3 .

Arwyddion Cyffredin a Symptomau Iselder


Gall iselder effeithio ar unigolion yn wahanol, ond yn nodweddiadol mae’r symptomau’n effeithio ar sut rydych chi’n teimlo, yn meddwl ac yn trin gweithgareddau bywyd bob dydd. Mae symptomau hefyd yn bresennol am fwy na phythefnos. Mae rhai o’r symptomau cyffredin hyn yn cynnwys:

 • Hwyliau trist, pryderus neu “wag” parhaus
 • Colli egni
 • Diffyg canolbwyntio
 • Teimladau o euogrwydd, diwerth neu ddiymadferthedd
 • Teimlo’n gynhyrfus neu’n bigog
 • Mwy o ymdeimlad o euogrwydd
 • Newidiadau mewn archwaeth neu gwsg – cynyddu neu leihau
 • Diffyg diddordeb mewn gweithgareddau a oedd o’r blaen yn bleserus
 • Teimladau o anobaith
 • Teimladau a meddyliau am fod eisiau marw
 • Hunan-niweidio neu ymddygiad hunanladdol

Triniaeth ar gyfer Iselder

A. therapydd neu feddyg yn gallu helpu i ddarparu opsiynau triniaeth fel seicotherapi , meddyginiaeth , neu newidiadau ffordd o fyw .

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

1. Datganiad gan Gadeirydd Dosbarth IX ACOG (2020)
https://www.2020mom.org/acog-statement

2. CDC, Iechyd Atgenhedlol, Iselder yn ystod ac ar ôl Beichiogrwydd (2020)
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/features/maternal-depression/index.html

3. Yn ôl Arwyddion Hanfodol: Symptomau Iselder Postpartum a Thrafodaethau Darparwyr Am Iselder Amenedigol – Unol Daleithiau, 2018 , CDC (2020)
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919a2.htm?s_cid=mm6919a2_w

4. Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl: Ystadegau Iselder.
https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/major-depression.shtml#part_155029

Adnoddau iselder

Dysgu mwy am Iselder a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now