Gwybodaeth Asiantaeth y Wladwriaeth

Weithiau gall fod yn anodd llywio gwefannau asiantaethau’r wladwriaeth. Mae aelodau Cyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiadol Texas Statewide wedi tynnu sylw at gysylltiadau â gwybodaeth ddefnyddiol benodol yn eu hasiantaethau.

 • Cymorth Swyddi i Weithwyr Achos DFPS – Mae’r daflen hon yn rhoi arweiniad a gwybodaeth am adnoddau i staff o’r Adran Gwasanaethau Teulu ac Amddiffyn ar sut i gefnogi teuluoedd pan fo plentyn mewn argyfwng a sut i gael mynediad at Brosiect Canolfan Triniaeth Breswyl Iechyd Meddwl Plant.
 • Taflen Wybodaeth Canolfan Triniaeth Breswyl HHS – Mae’r daflen hon yn darparu manylion, gan gynnwys disgrifiad prosiect, meini prawf cymhwysedd, a gwybodaeth gyswllt ar gyfer Prosiect Canolfan Triniaeth Breswyl Iechyd Meddwl Plant.
 • Canllaw Teulu y Ganolfan Triniaethau Preswyl – Pwrpas y canllaw hwn yw hysbysu a chefnogi teuluoedd i wneud penderfyniadau ar gyfer eu plentyn a’u teulu, a cherdded trwy bob cam o’r broses lleoli preswyl, gan gynnwys hawliau person a sut i gefnogi plentyn sy’n trosglwyddo adref. (Fersiwn Saesneg PDF)
 • Canllaw i Deuluoedd: Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant – Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth i helpu teulu i lywio’r System Iechyd Meddwl Plant o dan y Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol.
 • Yr Adran Gwasanaethau Amddiffyn Teulu ac Awdurdodau Iechyd Meddwl/Ymddygiadol Lleol Crosswalk – Mae’r ddogfen hon yn nodi pob rhanbarth Adran Gwasanaethau Teulu ac Amddiffyn lle mae Awdurdodau Iechyd Meddwl ac Ymddygiad Lleol (LMHA/LBHA) yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl.
 • Canllaw Adnoddau Newydd ei Ddiweddaru Gweithio gyda Phobl ag Anableddau
  Yn ddiweddar, mae DFPS wedi diweddaru’r Canllaw Adnoddau Gweithio gyda Phobl ag Anableddau. Mae’r diweddariad yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am sut y gall staff ofyn i Ddehonglydd Iaith Arwyddion a all ddiwallu anghenion penodol unigolyn â nam ar ei glyw.
 • Hyfforddiant Gofal Gwybodus Trawma a Ddiweddarwyd yn Ddiweddar
  Mae’r Adran Gwasanaethau Teulu ac Amddiffynnol (DFPS) yn cydnabod effeithiau tymor hir profiadau niweidiol plentyndod fel cam-drin ac esgeuluso plant. Mae’r angen i fynd i’r afael â thrawma yn rhan bwysig o ddarparu gwasanaeth yn effeithiol. Mae effaith trawma yn cael ei brofi gan blant, teuluoedd, rhoddwyr gofal, a’r darparwyr gwasanaethau cymdeithasol sy’n eu gwasanaethu. Mae’r hyfforddiant hwn yn adnodd am ddim ar gyfer rhoddwyr gofal y system lles plant, gweithwyr proffesiynol, eiriolwyr, rhanddeiliaid ac aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn dysgu am effaith trawma.
 • Canllaw Adnoddau Iechyd Meddwl
  Mae’r canllaw adnoddau hwn sydd ar gael i’r cyhoedd yn nodi polisi cysylltiedig ag Iechyd Meddwl ac yn darparu arweiniad ar wasanaethu teuluoedd y mae Anhwylderau Iechyd Meddwl yn effeithio arnynt.
 • Canllaw Adnoddau Anhwylder Defnyddio Sylweddau
  Mae’r canllaw adnoddau hwn sydd ar gael i’r cyhoedd yn nodi polisi sy’n gysylltiedig ag Anhwylder Defnyddio Sylweddau ac yn darparu arweiniad ar wasanaethu teuluoedd y mae Anhwylderau Defnyddio Sylweddau yn effeithio arnynt.
 • Dolenni ac Adnoddau Atodol Gofal Gwybodus Trawma
  Mae’r canllaw hwn yn rhoi mynediad i weithwyr a rhanddeiliaid DFPS i sesiynau hyfforddi, polisi, asesiadau ac adnoddau sy’n gysylltiedig â Gofal Gwybodus Trawma.
 • Cysylltiad Ieuenctid DFPS Texas
  Mae Cysylltiad Ieuenctid DFPS Texas yn darparu adnoddau ar gyfer iechyd meddwl, anhwylderau defnyddio sylweddau, ac atal hunanladdiad.
 • Trosolwg Iechyd STAR
  Mae Star Health yn rhoi mynediad i blant ym maes Cadwraeth DFPS at wasanaethau meddygol, deintyddol ac iechyd ymddygiadol.
 • Meddyginiaethau Seicotropig
  Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i staff a rhanddeiliaid ar bolisi meddyginiaeth Seicotropig, materion yn ymwneud â meddyginiaeth, a rheoli meddyginiaeth.
 • Bil y Senedd 44
  Mae Mesur y Senedd 44 yn ei gwneud yn ofynnol i DFPS gynorthwyo teuluoedd i geisio triniaeth i blant ag aflonyddwch emosiynol difrifol.
 • Cymorth i Rieni; Gobaith i Blant
  Mae’r wefan hon yn darparu mynediad i addysg rhianta ac adnoddau i deuluoedd. Mae cysylltiadau uniongyrchol â gwasanaethau ymyrraeth argyfwng a chymorth i leoli triniaeth defnyddio sylweddau, triniaeth iechyd meddwl, gwasanaethau datblygu plant, gwasanaethau gofal plant a gwasanaethau cyfreithiol.

  Creodd yr Adran yr Is-adran Gwasanaethau Iechyd Ymddygiad ym mis Rhagfyr 2018.
  Mae’r Is-adran yn cynnwys Gweinyddwr Is-adran, Arbenigwr Gofal Gwybodus Trawma, Arbenigwr Iechyd Meddwl, tri Arbenigwr Defnydd Sylweddau, a dau Arbenigwr Anghenion a Chryfderau Plant a Phobl Ifanc (CANS). Mae’r is-adran yn cynorthwyo staff maes mewn materion sy’n ymwneud ag achosion, yn darparu hyfforddiant, ac yn gweithredu fel cyswllt ag Awdurdodau Iechyd Meddwl Lleol neu Ymddygiadol, Ysbytai Iechyd Ymddygiadol a Chyfleusterau Triniaeth, a Chyfleusterau Trin Defnydd Sylweddau. Mae’r Is-adran Gwasanaethau Iechyd Ymddygiadol wedi cyflwyno mewn amryw o gynadleddau arweinyddiaeth ledled y wladwriaeth.

  Ar hyn o bryd mae’r Adran yn cymryd rhan mewn Menter Trais yn y Cartref.
  Mae’r Fenter Trais yn y Cartref (DVI) yn yr Is-adran Parhad wedi datblygu cyfres o naw hyfforddiant i fynd i’r afael â thrais teuluol a chynyddu’r rhwydwaith diogelwch plant / teulu.

  Diweddarwyd a chyhoeddwyd yr Hyfforddiant Gofal Gwybodus Trawma yn 2019 i gynnwys adnoddau amrywiol ar gyfer Gofal Gwybodus Trawma ac roedd ar gael i staff a rhanddeiliaid allanol.

  Mae’r Fenter Teleiechyd yr Asesiad Anghenion a Chryfderau Plant a Phobl Ifanc (CANS) wedi caniatáu i blant a rhoddwyr gofal gymryd rhan yn yr asesiad hwn o bell. Mae hyn wedi cynyddu mynediad cyffredinol i wasanaethau iechyd ymddygiadol ledled y wladwriaeth.


Adnoddau Tai Fforddiadwy


Gwasanaethau Heneiddio ac Anabledd


Gwasanaethau Iechyd Ymddygiadol


Cydlynu a Hyfforddiant


Anableddau Deallusol neu Ddatblygiadol


Adroddiadau, Cyflwyniadau, Rheolau ac Eraill

 • Comisiwn Barnwrol Texas ar Iechyd Meddwl
  Cafodd y Comisiwn Barnwrol ar Iechyd Meddwl ei greu trwy orchymyn ar y cyd gan Goruchaf Lys Texas a Llys Apêl Troseddol Texas. Cenhadaeth y Comisiwn Barnwrol ar Iechyd Meddwl yw ymgysylltu a grymuso systemau llysoedd trwy gydweithredu, addysg ac arweinyddiaeth, a thrwy hynny wella bywydau unigolion ag anghenion iechyd meddwl ac unigolion ag anableddau deallusol a datblygiadol (IDD).


Gwybodaeth ariannu ar gyfer y Rhaglen Adsefydlu Galwedigaethol


Gwasanaethau yng Nghomisiwn Gweithlu Texas

 • Cyhoeddiadau a Deunyddiau Hyfforddi Iechyd Meddwl OCA
 • Rhaglenni Amddiffynwyr Iechyd Meddwl Texas
  Mae’r cyhoeddiad hwn yn canolbwyntio ar rôl amddiffyniad anwiredd ar groesffordd iechyd meddwl a chyfiawnder troseddol. Mae’n disgrifio sut mae Texas yn mynd i’r afael â salwch meddwl a throsedd, yn archwilio buddion rhaglenni amddiffynwyr iechyd meddwl, ac yn archwilio gweithrediadau sawl rhaglen amddiffyn. Yn y pen draw, mae TIDC yn gobeithio y bydd y cyhoeddiad hwn yn annog mabwysiadu rhaglenni amddiffynwyr iechyd meddwl yn ehangach.

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now