Chính sách bảo mật

Khả năng tiếp cận

Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Texas cam kết cung cấp trang web của chúng tôi cho tất cả người dùng. Chúng tôi kiểm tra các trang web của mình bằng một số công cụ và chúng tôi xem xét nội dung thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các luật liên bang và tiểu bang sau:

Nếu bạn là người khuyết tật và gặp sự cố khi truy cập bất kỳ nội dung nào trên trang này, vui lòng liên hệ:

Mike Moore
Điều phối viên hỗ trợ tiếp cận nguồn thông tin điện tử HHSC
Điện thoại: 512-438-3431
Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể sử dụng 7-1-1 hoặc dịch vụ chuyển tiếp mà họ lựa chọn.
E-mail: michael.moore@hhsc.state.tx.us .

Vui lòng bao gồm những điều sau trong email của bạn:

 • URL của nội dung mà bạn đang cố gắng truy cập
 • Bản chất của vấn đề mà bạn đang gặp phải
 • Thông tin liên lạc của bạn

Thông tin bổ sung về các chương trình trợ năng ở Texas có sẵn từ Ủy ban của Thống đốc về Người khuyết tật (liên kết là bên ngoài) .

Bản quyền / Tuyên bố từ chối trách nhiệm

HHSC cung cấp thông tin qua trang web này như một dịch vụ công. Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác.

Tất cả các thông tin được cung cấp được cho là chính xác và đáng tin cậy; tuy nhiên, HHSC không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào xuất hiện trong các quy tắc hoặc cách khác. Hơn nữa, HHSC không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin được cung cấp.

Trừ khi có ghi chú khác trên một tài liệu, tệp hoặc trang chủ riêng lẻ, HHSC cấp quyền sao chép và phân phối tệp, tài liệu và thông tin cho mục đích sử dụng phi thương mại, miễn là thông tin được sao chép và phân phối mà không bị thay đổi.

Khi quản lý các chương trình của mình, HHSC không phân biệt đối xử, trực tiếp hoặc thông qua hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác, vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, khuyết tật, tín ngưỡng chính trị hoặc tôn giáo. HHSC trong một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng / hành động khẳng định.

Đạo đức

Liên kết

HHSC khuyến khích các tổ chức liên kết đến trang Internet này tuân thủ các quy định của Liên kết trang web trạng thái (liên kết là bên ngoài) Chính sách quyền riêng tư (liên kết là bên ngoài) , đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân và nỗ lực hợp lý để cung cấp các trang web có thể truy cập được.

Thông báo của HHS về Thực tiễn Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật của Trang web HHS

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật của Trang web


Chủ sở hữu trang web không được làm gì khi liên kết với trang web của cơ quan nhà nước

Chủ sở hữu trang web không được:

 • Chụp các trang cơ quan nhà nước trong khung của chủ sở hữu trang web.
 • Trình bày nội dung trang web của cơ quan nhà nước như của chủ sở hữu trang web.
 • Thông tin sai cho người dùng về nguồn gốc hoặc quyền sở hữu nội dung của trang web cơ quan nhà nước.
 • Nếu không sẽ xuyên tạc nội dung của các trang cơ quan nhà nước.

Bất kỳ liên kết nào đến trang web cơ quan nhà nước phải là liên kết chuyển tiếp đầy đủ chuyển trình duyệt của khách hàng đến trang web cơ quan nhà nước mà không bị cản trở. Nút QUAY LẠI sẽ đưa khách truy cập trở lại trang web của chủ sở hữu trang web nếu khách truy cập muốn quay lại.

Sao chép và Sử dụng Thông tin của Chủ sở hữu Trang web Liên kết với Trang web HHSC

HHSC khẳng định bản quyền của mình đối với tất cả nội dung mà nó tạo ra. Trừ khi có ghi chú khác trên một tài liệu, tệp, trang web riêng lẻ hoặc trang web khác, HHSC cấp quyền sao chép và phân phối thông tin trên trang web của mình để sử dụng phi thương mại và phi lợi nhuận, miễn là đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Nội dung vẫn không thay đổi.
 • Thông tin không ngụ ý rằng nó, vì nó được trình bày trên trang web của bạn, hoặc bạn được nhà nước xác nhận.
 • Thông tin đi kèm với một tuyên bố rằng thông tin đó, như được trình bày trên trang web của bạn, cũng như bạn không được Tiểu bang Texas hoặc bất kỳ cơ quan tiểu bang nào xác nhận.
 • Thông tin xác định HHSC là nguồn của nó và cung cấp địa chỉ web HHSC và ngày thông tin được sao chép từ trang web HHSC.

HHSC không được tính phí để truy cập, sử dụng hoặc tái tạo thông tin trên trang web của mình hoặc liên kết đến thông tin trên trang web của mình. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, thông tin được sao chép phải phản ánh bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi.

Liên kết từ Trang web HHSC

HHSC cung cấp liên kết đến các trang web của các tổ chức khác thông qua trang web của HHSC. Chính sách liên kết của chúng tôi là chỉ liên kết với các tổ chức mà chúng tôi hợp tác hoặc phù hợp với sứ mệnh và chức năng của chúng tôi và những tổ chức đó thường là tiểu bang, liên bang, thành phố, trường đại học hoặc các tổ chức phi lợi nhuận lớn. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho các thông tin bổ sung. Khi chọn các trang bên ngoài mà chúng tôi liên kết, chúng tôi xem xét sự phù hợp của trang bên ngoài và mức độ liên quan của chủ đề với các chức năng của chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc quan điểm của các trang bên ngoài này hoặc của bất kỳ trang bên ngoài nào có thể cung cấp liên kết đến trang web của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Chúng tôi không xác minh độc lập cũng như không thực hiện quyền kiểm soát biên tập đối với thông tin trên các trang bên ngoài miền “hhs.texas.gov”. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thông tin được trình bày trên các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web HHSC.

Liên kết đối ứng

Trang web HHSC không ký kết các thỏa thuận liên kết có đi có lại. Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Việc chúng tôi tạo liên kết đến trang web của bạn không bắt buộc bạn phải cung cấp liên kết trở lại trang HHSC, nhưng tất nhiên, hoan nghênh bạn làm như vậy theo chính sách liên kết này. Chúng tôi luôn đánh giá cao một ghi chú cho chúng tôi biết về các liên kết mới đến trang web của chúng tôi. Gửi thông tin liên kết đến quản trị viên web HHSC.

Thu thập và sử dụng thông tin

HHS, giống như tất cả các cơ quan chính phủ ở Texas, phải tuân theo Chương 552 của Bộ luật Chính phủ Texas, còn được gọi là Đạo luật Thông tin Công cộng Texas. Đạo luật Thông tin Công cộng Texas tạo ra giả định rằng tất cả thông tin được thu thập và duy trì bởi một cơ quan chính phủ là thông tin công khai có sẵn cho các thành viên của công chúng yêu cầu nó. Theo đó, trong hầu hết các trường hợp, luật pháp sẽ yêu cầu HHS tiết lộ cho công chúng thông tin thu thập được về khách truy cập vào trang web của mình nếu thông tin đó được yêu cầu.

Mặc dù luật thường sẽ yêu cầu HHS tiết lộ thông tin thu thập được về những người truy cập vào trang web của mình, HHS không tự động thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Đối với chức năng quản lý trang web, thông tin được thu thập cho các mục đích phân tích và thống kê. Thông tin này không được báo cáo hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích nhật ký để tạo thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá thông tin nào được quan tâm nhất, xác định thông số kỹ thuật thiết kế và xác định hiệu suất hệ thống hoặc các khu vực có vấn đề.

HHS sử dụng Google Analytics. Tuy nhiên, không có nỗ lực nào được thực hiện để đối sánh thông tin này với danh tính của khách truy cập, trừ khi được yêu cầu tuân thủ điều tra của cơ quan pháp luật.

Thông tin cá nhân duy nhất mà HHS có được về khách truy cập trang web là thông tin mà khách truy cập cung cấp khi họ giao tiếp với cơ quan thông qua trang web. Luật của tiểu bang bảo mật địa chỉ email của bạn trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, những người truy cập trang web muốn liên lạc với HHS thông qua trang web nên nhớ rằng luật có thể yêu cầu cơ quan tiết lộ hầu hết các thông tin khác mà họ cung cấp nếu thông tin được yêu cầu thông qua Đạo luật Thông tin Công cộng Texas.

Bánh quy

HHS sử dụng cookie cho một số hoạt động, như tìm kiếm và phân tích trang web. Tuy nhiên, không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được lưu trữ trên máy tính của khách truy cập hoặc máy tính HHS.

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để cho bạn biết khi nào nhận được cookie. Bạn có thể xem hoặc xóa các cookie hiện có. Bạn có thể ngăn trình duyệt của mình chấp nhận cookie mới. Bạn cũng có thể tắt hoàn toàn cookie.

GovDelivery, Inc.

HHS ký hợp đồng với một công ty có tên là GovDelivery, Inc., để cung cấp các bản cập nhật qua email. Khi bạn đăng ký nhận các bản cập nhật qua email, bạn đang cung cấp thông tin của mình cho cả HHS và GovDelivery. Khi HHS có thông tin của bạn, thông tin đó phải tuân theo chính sách bảo mật của HHS. Khi GovDelivery có thông tin của bạn, thông tin đó phải tuân theo chính sách bảo mật của họ. Bấm vào đây để đi đến Chính sách bảo mật của GovDelivery (liên kết là bên ngoài) .

Yêu cầu Hồ sơ

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào về bản thân do HHS thu thập. Yêu cầu này phải được viết thành văn bản và gửi qua bưu điện, chuyển tay, fax hoặc gửi qua email cho HHS. Tham khảo ý kiến Chính sách và Thủ tục Thông tin Công cộng để biết thêm chi tiết về cách yêu cầu HHS cung cấp thông tin.

Yêu cầu sửa thông tin

Các cá nhân cũng có thể yêu cầu HHS chỉnh sửa thông tin thu thập được về họ. Yêu cầu sửa thông tin phải bằng văn bản và phải:

 • xác định cá nhân yêu cầu sửa chữa;
 • xác định các thông tin được cho là sai;
 • nêu lý do tại sao thông tin sai;
 • bao gồm bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thông tin là sai; và
 • cung cấp thông tin cho phép HHS liên hệ với chủ thể của thông tin.

Yêu cầu sửa thông tin phải được gửi đến bộ phận của HHS mà chủ thể của thông tin kinh doanh. Ai không biết gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin ở đâu thì gọi 2-1-1 hoặc 877-541-7905 (miễn phí). Những người khiếm thính, khiếm thính, khiếm thính nên gọi 7-1-1 hoặc 800-735-2989 (miễn phí).

Nội dung của bên thứ ba

HHS không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật, hoặc thiếu chính sách tại bất kỳ trang nào được liên kết đến hoặc từ trang HHSC và không nằm trong miền của hhs.texas.gov.

Bảo vệ

Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn cho tất cả người dùng, HHS sử dụng phần mềm để giám sát lưu lượng mạng để xác định những nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin, hoặc gây ra thiệt hại. Ngoại trừ các cuộc điều tra thực thi pháp luật được ủy quyền, không có nỗ lực nào khác được thực hiện để xác định người dùng cá nhân hoặc thói quen sử dụng của họ. Nhật ký dữ liệu thô không được sử dụng cho các mục đích khác. Những nỗ lực trái phép để tải lên thông tin hoặc thay đổi thông tin trên trang web này đều bị nghiêm cấm và có thể bị trừng phạt theo Chương 33 (Tội máy tính) hoặc 33A (Tội viễn thông) của Bộ luật Hình sự Texas.

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now