Các dịch vụ xã hội

nhìn từ trên cao của hộp thực phẩm thường được tặng, thực phẩm đóng hộp và đồ khô được giữ bởi một người và một người khác giữ hộp ở trên

Bang Texas cung cấp các dịch vụ xã hội để giúp đáp ứng các nhu cầu (chẳng hạn như hỗ trợ lương thực và nhà ở) và cung cấp các hỗ trợ khác (tức là xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp SSI, v.v.) cho cư dân Texas. 2-1-1 Texas là một nguồn lực của tiểu bang để định vị và truy cập một số dịch vụ và hỗ trợ này.

Nhiều tài nguyên có sẵn cho những người Texas có lo ngại về sức khỏe tâm thần và hành vi. Bao gồm các Medicaid và các dịch vụ thông qua các cơ quan sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi địa phương của bạn (LMHAs / LBHAs). Đây là những nơi khởi đầu tuyệt vời khi bạn đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi hoặc đã được đánh giá về bệnh tâm thần. Bạn có thể truy cập các nguồn này cho dù bạn không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm do tư nhân hoặc công khai tài trợ.

Vui lòng gọi để biết những dịch vụ mà LMHA địa phương của bạn cung cấp và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không. Họ cung cấp các dịch vụ dựa trên quận. Để tìm dịch vụ, bạn cần biết bạn đang sống ở quận nào. Nếu bạn biết bạn sống ở quận nào, bạn có thể truy cập vào Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Texas trang web để tìm LMHA hoặc LBHA của bạn.

Bạn cũng có thể khám phá các dịch vụ xã hội hiện có của tiểu bang trên các trang sau:

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now