Diverse group of people together

Bạn không cô đơn.

3,309,000

người lớn ở Texas là cuộc sống
bị bệnh tâm thần 1.

754,000

người lớn ở Texas đã có
ý nghĩ tự tử trong năm qua 1.

61%

người lớn ở Texas cần điều trị sức khỏe tâm thần trong năm qua không nhận được bất kỳ 1.

Tìm nhà cung cấp

Tìm nhà cung cấp

Nhập từ khóa bên dưới và nhấp vào gửi.

Hội đồng Điều phối Sức khỏe Hành vi Toàn Tiểu bang Texas

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Gọi
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Trò chuyện

Nhấp để trò chuyện
Click to Chat
Click to Text
Text
Nhắn tin HOME tới 741741