Báo cáo và trình bày

Báo cáo sức khỏe hành vi được xuất bản bởi Hội đồng Điều phối Sức khỏe Hành vi Toàn tiểu bang (SBHCC) và 21 cơ quan nhà nước đại diện trong SBHCC có thể được tìm thấy dưới đây. Các báo cáo cung cấp cho công chúng thông tin về các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích, từ việc thực hiện chương trình đến báo cáo chất lượng bên ngoài, và nhằm mục đích cải thiện việc cung cấp dịch vụ và chất lượng chăm sóc. Các báo cáo được tổ chức dựa trên 15 lĩnh vực lỗ hổng được xác định trong Kế hoạch Chiến lược Sức khỏe Hành vi Toàn Tiểu bang. Chúng được cung cấp ở đây với nỗ lực cải thiện việc dễ dàng tìm kiếm các tài liệu quan trọng này.

Tiếp cận các Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Thích hợp
Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
Vận chuyển Người tiêu dùng và Tiếp cận Điều trị
Dữ liệu được chia sẻ và có thể sử dụng

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now