Liên kết nhanh và các tài nguyên khác


Liên kết Medicaid

Để xem bạn có đủ điều kiện nhận Medicaid hay không, hãy sử dụng Trình kiểm tra tính đủ điều kiện của Medicaid

Có hai cách để đăng ký Medicaid:

 1. Qua bang Texas trên YourTexasBenefits.com
 2. Thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế

Bạn cũng có thể dùng YourTexasBenefits.com để đăng ký một loạt các chương trình khác bao gồm:

 • Lợi ích thực phẩm SNAP
 • Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP)
 • Chương trình Tiết kiệm Medicare
 • Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình khó khăn (TANF) Trợ giúp bằng tiền mặt
 • Dịch vụ sức khỏe phụ nữ
 • Dịch vụ chăm sóc dài hạn
 • Hỗ trợ thiên tai
 • Bạo lực gia đình
 • Hỗ trợ mang thai
 • Trợ giúp thuế

Các nguồn lực khác

Xin lưu ý, trang web này không nhằm mục đích cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ xã hội có sẵn ở Texas. Tham khảo Texas 2-1-1 cho bất kỳ nhu cầu dịch vụ xã hội bổ sung nào khác.

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now