Diverse group of people together

Kaligaa ma tihid

3,309,000

dadka waaweyn ee Texas waa ku nool
cudurka maskaxda 1.

754,000

dadka waaweyn ee ku nool Texas waxay ku dhacday halis
fikirka isdilka sanadkii la soo dhaafay 1.

61%

ee dadka waaweyn ee Texas ee u baahnaa daaweynta caafimaadka maskaxda sanadkii la soo dhaafay midna ma helin 1.

Raadi Bixiye

Raadi Bixiye

Gali ereyada muhiimka ah hoosta guji gudbi.

Golaha Isuduwaha Caafimaadka Habdhaqanka Gobolka Texas oo dhan

Talk to Someone Now Qof Hada Lahadal Talk to Someone Now

Wac
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Wadahadal

Guji si aad u Wadahadasho
Click to Chat
Click to Text
Text
GURIGA ugu qor 741741