Wadashaqeynta iyo Hindisaha

Guddiyada caafimaadka habdhaqanka, wada shaqeynta, iyo dadaalada ka socda 21 hay’adood oo gobolka ka socda Golaha Isuduwaha Caafimaadka Habdhaqanka Gobolka oo dhan (SBHCC) waxaa laga heli karaa hoosta. Guddiyada, wada shaqeynta, iyo dadaallada waxaa loo abaabulay iyadoo lagu saleynayo 15ka qaybood ee nusqaamaha ka jira Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Caafimaadka Habdhaqanka ee Gobolka oo dhan. Guddiyada, iskaashiga, iyo dadaallada waxaa lagu bixiyaa halkan si loogu wanaajiyo sahlanaanta helitaanka dadaallada iskaashi ee gobolka jira.

Helitaanka Adeegyada Caafimaadka Hab-dhaqanka habboon
Sii wadida Daryeelka Shakhsiyaadka ka Baxaya Degmooyinka iyo Jeelasha Maxaliga ah
Helitaanka Adeegyada Daaweynta Waqtiga leh
Kahortagga iyo Adeegyada Waxkaqabashada Hore

Talk to Someone Now Qof Hada Lahadal Talk to Someone Now

Wac
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Wadahadal

Guji si aad u Wadahadasho
Click to Chat
Click to Text
Text
GURIGA ugu qor 741741