ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

SNAP ਲੋਗੋ

ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸ ਐਨ ਏ ਪੀ) ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. SNAP ਲਾਭ ਬਾਗ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. SNAP ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਇੱਕ ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ SNAP ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ.

SNAP ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ:

  • ਤੰਬਾਕੂ
  • ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
  • ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਬਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲ

SNAP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ
SNAP ਭੋਜਨ ਲਾਭ

SNAP ਕਵਰੇਜ

ਐਸ ਐਨ ਏ ਪੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

  • ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ.
  • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ਼ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ SNAP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ.
  • 16 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SNAP ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ…

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਾਲ ਕਰੋ 2-1-1 ਜਾਂ 877-541-7905. ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਦਬਾਓ. ਸਟਾਫ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Talk to Someone Now ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ Talk to Someone Now

ਕਾਲ ਕਰੋ

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now