ਆਬਾਦੀ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ. ਫੋਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋੜਾ. ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ.

ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਮੂਹ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੰਕ ਦੁਆਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭ ਸਕਣ.

ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Talk to Someone Now ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ Talk to Someone Now

ਕਾਲ ਕਰੋ

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now