ਆਬਾਦੀ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ. ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾ. ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋੜਾ. ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ.

ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਮੂਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੰਕ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣ.

ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Talk to Someone Now ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now