Соработки и иницијативи

Здравствени одбори за однесување, соработки и иницијативи од 21 државна агенција застапена во Координативен совет за здравствено однесување во целата држава (СБХЦЦ) може да се најде подолу. Комитетите, соработките и иницијативите се организирани врз основа на 15-те области на празнини идентификувани во Стратешки план за здравствено однесување во целата држава. Комитетите, соработките и иницијативите се нудат тука во обид да се подобри леснотијата на лоцирање на постојните напори за соработка на државата.

Пристап до соодветни здравствени услуги во однесувањето
Континуитет на грижа за лица кои излегуваат од округот и локалните затвори
Пристап до услугите за навремено лекување
Услуги за превенција и рана интервенција

Talk to Someone Now Зборувај со некој сега Talk to Someone Now

Јавете се
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Click to Text
Text
Испратете порака ДОМ до 741741