همکاری ها و ابتکارات

کمیته های بهداشت رفتاری ، همکاری ها و ابتکارات 21 آژانس دولتی نمایندگی در شورای هماهنگی بهداشت رفتاری در سراسر ایالت (SBHCC) در زیر یافت می شود کمیته ها ، همکاری ها و ابتکارات بر اساس 15 زمینه شکاف مشخص شده در این مناطق تشکیل شده است برنامه استراتژیک بهداشت رفتاری در سراسر کشور. کمیته ها ، همکاری ها و ابتکارات در اینجا ارائه می شود تا تلاش برای بهبود سهولت مکان های همکاری دولت موجود باشد.

دسترسی به خدمات بهداشتی رفتاری مناسب
تداوم مراقبت از افرادی که از زندانهای محلی و محلی خارج می شوند
دسترسی به خدمات درمان به موقع
خدمات پیشگیری و مداخله زودهنگام

Talk to Someone Now حالا با کسی صحبت کن Talk to Someone Now

زنگ زدن
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
گپ زدن

برای چت کلیک کنید
Click to Chat
Click to Text
Text
HOME را به پیامک ارسال کنید 741741