سلامتی سلامت روان

Person holding up hands in shape of a heart

طبق گفته سازمان جهانی بهداشت ، بهزیستی ذهنی اینگونه تعریف می شود: “حالتی که فرد در آن توانایی های خود را درک کند ، بتواند با استرس های طبیعی زندگی کنار بیاید ، به طور مثمر ثمر کار کند و قادر به ایجاد کمک به جامعه او. “

بهداشت روانی بهزیستی عاطفی ، روانی و اجتماعی کسی را توصیف می کند. سلامت روان ما بر عادات غذایی ، سطح فعالیت بدنی ، رفتارهای مصرف مواد و نحوه تفکر ، احساس و کنار آمدن با شرایط دشوار تأثیر می گذارد. ما هر روز با سلامت روان روبرو می شویم. سلامت روان فرد به همان اندازه سلامت جسمی او مهم است و شرایط بهداشت روانی نیز به همان اندازه بیماری های جسمی واقعی است. مهم است که این نکته را در هنگام مکالمه و تعامل خود با دیگران بخاطر داشته باشید.

سلامت روان

سلامت روان از سلامت عاطفی ، اجتماعی و روانشناختی تشکیل شده است. داشتن سلامت روان مثبت از بسیاری جهات ارزشمند و مفید است از جمله:

 • بهبود سلامت جسمی شما
 • کنار آمدن با استرس و شرایط دشوار
 • داشتن روابط اجتماعی خوب
 • انعطاف پذیری بیشتر یا بهبودی راحت تر از شرایط دشوار
 • احساس شادی و رضایت بیشتر

مانند سلامتی جسمی ، یک نکته خوب در مورد سلامت روان این است که با برخی کارها می توانید آن را بهبود ببخشید! کارهای زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا در ایجاد سلامت روان مثبت تر کار کنید. در اینجا چند گام وجود دارد که می توانید برای کمک به بهبود سلامت روان خود انجام دهید.

 • مثبت بمانید
 • تحرک بدنی داشته باشید
 • با دیگران ارتباط برقرار کنید
 • تصمیم بگیرید که چه چیزی به شما هدف می دهد و آن را دنبال کنید
 • باندازه کافی بخواب
 • به جستجوی خود بپردازید و مهارت های جدید کنار آمدن را تمرین کنید
 • مراقب باشید یا ذهن آگاهی را تمرین کنید
 • در صورت نیاز از کمک تخصصی نترسید

تلاش برای حفظ سلامت روان می تواند دشوار باشد و همیشه کارساز نیست ، مخصوصاً در مواقع استرس شدید یا غم. برای کسب اطلاعات بیشتر به این شرایط رایج بهداشت روان نگاهی بیندازید.

Talk to Someone Now حالا با کسی صحبت کن Talk to Someone Now

زنگ زدن
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
گپ زدن

برای چت کلیک کنید
Click to Chat
Click to Text
Text
HOME را به پیامک ارسال کنید 741741