Συνεργασίες και πρωτοβουλίες

Συμπεριφορές επιτροπές υγείας, συνεργασίες και πρωτοβουλίες από τους 21 κρατικούς φορείς που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο συντονισμού της υγείας σε επίπεδο πολιτείας (SBHCC) μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Οι επιτροπές, οι συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες οργανώνονται με βάση τους 15 τομείς των κενών που εντοπίστηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο Υγείας Συνολικής Συμπεριφοράς. Οι επιτροπές, οι συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες προσφέρονται εδώ για να βελτιώσουν την ευκολία εντοπισμού των υφιστάμενων κρατικών συνεργατικών προσπαθειών.

Πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας συμπεριφοράς
Συνέχεια της φροντίδας για άτομα που βγαίνουν από κομητείες και τοπικές φυλακές
Πρόσβαση στις υπηρεσίες έγκαιρης θεραπείας
Υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης

Talk to Someone Now Μιλήστε με κάποιον τώρα Talk to Someone Now

Κλήση
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Click to Text
Text
Κείμενο ΑΡΧΙΚΗ σε 741741